เกี่ยวกับเรา

  เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับทำความสะอาดของสำนักงาน อ๊อฟฟิตทั่วไป ซึ่งไม่สามารถหาคนช่วยทำความสะอาดเฉพาะงาน เฉพาะสถานที่นั้นได้ เราจึงได้รวบรวมสมาชิก ทีมงานขึ้น และก่อตั้งเป็นรูปแบบบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2553
 
 จนปัจจุบันเรามีความเชี่ยวชาญงานด้านทำความสะอาดอย่างยิ่ง และทีมงานทุกคนนั้นผ่านการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาชนิดต่างๆ จนเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และได้ให้บริการทำความสะอาดสถานที่มาแล้วมากมาย บริษัทฯ ยึดหลักการบริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้า มีการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งด้านพนักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทันสมัยอีกด้วย
บริษัท เอ็ม.โอ. คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด